การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด

phy-therapy1

การตรวจประเมินกล้ามเนื้อเบืองต้น (15 นาที)

เป็นการซักประวัติตรวจร่างกายเบื้องต้น ดูalignment ต่างๆของร่างกาย แนวกระดูกสันหลัง ความสูงต่ำของlandmark กล้ามเนื้อและกระดูกต่างๆในร่างกายผ่านการดูและคลำและสรุปปัญหาบอกสาเหตุการเกิดปัญหาและแนะแนวการรักษาเบื้องต้น

การตรวจวิเคราะห์กล้ามเนื้อโดยละเอียด (25 นาที)

เป็นการตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่ละเอียดมากกว่าการตรวจแบบ assessment โดยพบว่าปัญหาของลูกค้าซับซ้อนและอาจต้องใช้ท่าตรวจเพิ่มเติมในท่านอน เพื่อที่จะสามารถสรุปปัญหาและหาแนวทางการรักษาอย่างละเอียดได้