เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย
ฟื้นฟูเพิ่มพลังงาน
ฟื้นฟูและบำรุงสมอง
ฟื้นฟูและบรรเทาโรค
ฟื้นฟูและบำรุงผิว
โปรแกรมดีท๊อกซ์ร่างกาย

CARDI CHECK ประเมินความเครียดเฉียบพลันและเรื้อรัง

CARDI CHECK

CARDI CHECK
CARDI CHECK

เป็นโปรแกรมตรวจคัดกรองหัวใจและหลอดเลือดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและวิธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของแต่ละบุคคลเพื่อตรวจหาปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อยังรักษาได้ และเพื่อให้บุคคลมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของตนเอง

โดยใช้ตัวชี้วัด 5 ตัว ได้แก่ Cardiflex, Cardistress, ANS, cardiac coherence และ RTI

+ Cardiflex  คาร์ดิเฟล็กซ์อัลกอริทึมที่ใช้สำหรับ Cardiflex ขึ้นอยู่กับจุดสองจุดของคลื่นพัลส์: systole และ reflexion พวกเขาประเมินความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดง

+ CardiStress คาร์ดิสเตส แสดงดัชนีความเครียดและความสามารถทางสรีรวิทยาในการต่อต้านความเครียด การประมาณนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของการเชื่อมโยงกันของหัวใจและANS

+ ANS (ระบบประสาทอัตโนมัติ) แสดงถึงความสมดุล  ระหว่าง ระบบประสาทซิมพาเทติก และพาราซิมพาเทติก

+ Cardiac coherence (การเชื่อมโยงการเต้นของหัวใจ)ประเมินการเชื่อมโยงการเต้นของหัวใจ (ความแปรปรวนระหว่างการเต้นของหัวใจสองครั้ง)

+  RTI  (ดัชนีปัญหาระบบทางเดินหายใจ) RTI คือการประเมินความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

CARDI/CHECK

กระบวนการตรวจคัดกรองประกอบด้วย

การวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเป็นการทดสอบทางการแพทย์แบบปลอดภัย สะดวก ไม่มีการเจ็บปวด เพราะเป็นการตรวจวัดจากภายนอกที่จะวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยทั่วไปจะใช้ในการประเมินออกซิเจนในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจ

การทดสอบเป็นการติดอุปกรณ์ขนาดเล็กที่เรียกว่า The oximetry(เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน)ในเลือดที่นิ้วมือ อุปกรณ์จะฉายแสงผ่านหลอดเลือดและวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด ข้อมูลนี้จะแสดงเป็นค่าตัวเลขที่เรียกว่าระดับความอิ่มตัวของออกซิเจน ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนปกติในบุคคลที่มีสุขภาพดีโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 95% ถึง 100% ระดับที่ต่ำกว่า 90% สามารถบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ

CARDI/CHECK

โปรแกรม CARDI CHECK ทำงานดังนี้

การประเมิน:โปรแกรมเริ่มต้นด้วยการประเมินสุขภาพและประวัติการรักษาอย่างครอบคลุมของแต่ละบุคคล รวมถึงการทบทวนปัจจัยเสี่ยง อาการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบ: โปรแกรมนี้เป็นการติดอุปกรณ์ขนาดเล็กที่เรียกว่า The oximetry (เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน)ในเลือดที่นิ้วมือ อุปกรณ์จะฉายแสงผ่านหลอดเลือดและวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด การทดสอบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของแต่ละบุคคลอย่างครอบคลุม

การวิเคราะห์: ผลการทดสอบได้รับการวิเคราะห์จากระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ออกมาเป็นเอกสารจากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและแพทย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและวิธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์: บุคคลจะได้รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลและคำแนะนำสำหรับแนวทางการแก้ไข ดูแลสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรม CARDI CHECK ให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

  1. การตรวจหาตั้งแต่เนิ่นๆ:โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อตรวจหาปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เมื่อยังสามารถรักษาได้
  2. ผลลัพธ์เฉพาะบุคคล:โปรแกรมช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลและคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง
  3. สะดวก: โปรแกรมนี้ดำเนินการแบบผู้ป่วยนอกและสามารถเสร็จสิ้นในการนัดตรวจครั้งเดียว
  4. เทคโนโลยีขั้นสูง: โปรแกรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและวิธีการวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอย่างครอบคลุม
  5. ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด : โปรแกรมสามารถให้บุคคลผู้รับบริการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนอย่างมีข้อมูลเพียงพอ เพื่อที่จะเลือกวิธีรักษาดูแลสุขภาพของตนเอง เช่นการใชัวิตามินทางหลอดเลือดบำบัดเพื่อการรักษา เป็นต้น

บริการดีท๊อกซ์อื่นๆ

ติดต่อ HydroHealth

สอบถามโปรโมชั่นและรับข่าวสารจากเรา